Spitalul Municipal Gherla
Menu
Drepturile Pacientului

DREPTURILE PACIENTULUI

Legea nr. 46 din 21.01.2003

Pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltã calitate de care societ atea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare si materiale. Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoanã umanã, fãrã nici o discriminare.

1. Dreptul pacientului la informatia medicalã

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitãtii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de Sãnãtate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sã le respecte pe durata spitalizãrii.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stãrii sale de sãnãtate, a interventiilor medicale pr opuse, a riscurilor potentiale ale fiecãrei proceduri, a alt ernativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuãrii tratamentului si nerespectãrii recoman dãrilor medicale, precum si cu privire la date desp re diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacã mai dores te sã fie informat în cazul în care informatiile pr ezentate de cãtre medic i-ar cauza suferintã.
 • Informatiile se aduc la cunostintã pacientului în tr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaste limba românã, informatiile i se aduc la cunostintã în limba maternã ori în limba pe care o cunoaste sau, dupã caz, se va cãuta o altã formã de comunicare.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sã nu fie informat si de a alege o altã persoanã care sã fie informatã în locul sãu.
 • Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o altã opinie medicalã.
 • Pacientul are dreptul sã solicite si sã primeascã , la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizãrii.

2.Consimtãmântul pacientului privind interventia medicalã

– Pacientul are dreptul sã refuze sau sã opreascã o interventie medicalã asumându-si, în scris, rãspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

 • Când pacientul nu îsi poate exprima vointa, dar este necesarã o interventie medicalã de urgentã, personalul medical are dreptul sã deducã acordul pa cientului dintr-o exprimare anterioarã a vointei acestuia.
 • În cazul în care pacientul necesitã o interventie medicalã de urgentã, consimtãmântul reprezentantul ui legal nu mai este necesar.
 • În cazul în care se cere consimtãmântul reprezent antului legal, pacientul trebuie sã fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lu i de întelegere.
 • În cazul în care furnizorii de servicii medicale considerã cã interventia este în interesul pacientu lui, iar reprezentantul legal refuzã sã îsi dea consimtãmânt ul, decizia este declinatã unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2) Comisia de arbitraj este constituitã din 3 medici pentru pacientii internati în spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

 • Consimtãmântul pacientului este obligatoriu pentr u recoltarea, pãstrarea, folosirea tuturor produsel or biologice prelevate din corpul sãu, în vederea stab ilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimtãmântul pacientului este obligatoriu în ca zul participãrii sale în învãtãmântul medical clini c si la cercetarea stiintificã. Nu pot fi folosite pentru c ercetare stiintificã persoanele care nu sunt capabi le sã îsi exprime vointa, cu exceptia obtinerii consimtãmântu lui de la reprezentantul legal si dacã cercetarea este fãcutã si în interesul pacientului.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicalã fãrã consimtãmântul sãu, cu exc eptia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitãrii suspectãrii unei culpe medicale.

3.Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privatã a pacientului

 • Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupã decesul acestuia.
 • Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi dã consimtãmântul explicit sau dacã legea o cere în mo d expres.
 • În cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditati, implicati în tratamentul pacientului, acordarea consimtãmântului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viata privatã, familialã a pacie ntului este interzis, cu exceptia cazurilor în care aceastã imixtiune influenteazã pozitiv diagnosticul, tratam entul ori îngrijirile acordate si numai cu consimtã mântul pacientului.

Sunt considerate exceptii cazurile în care pacientul reprezintã pericol pentru sine sau pentru sãnãta tea publicã.

4.Drepturile pacientului în domeniul reproducerii

 • Dreptul femeii la viatã prevaleazã în cazul în ca re sarcina reprezintã un factor de risc major si im ediat pentru viata mamei.
 • Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltãrii unei vieti sexuale no rmale si sãnãtãtii reproducerii, fãrã nici o discriminare.
 • Dreptul femeii de a hotãrî dacã sã aibã sau nu co pii este garantat, cu exceptia cazului prevãzut la art. 26. Pacientul, prin serviciile de sãnãtate, are dreptul sã aleagã cele mai sigure metode privind sãnãtatea reproducerii.

Orice pacient are dreptul la metode de planificare familialã eficiente si lipsite de riscuri.

5.Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale

– În cazul în care furnizorii sunt obligati sã recu rgã la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în numãr limitat, s electarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreazã de cãtre Ministerul Sãnãtãtii si Familiei în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei le gi si se aduc la cunostinta publicului.

 • Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacã existã conditiile de dotare nece sare si personal acreditat.

Se excepteazã de la prevederile alin. (1) cazurile de urgentã apãrute în situatii extreme.

 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în mãsura posibilitãtilor, mediul de îngrijire si tratament va fi creat cât mai aproape de cel famili al.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de cãtre un medic acreditat din afar a spitalului.
 • Personalul medical sau nemedical din unitãtile sa nitare nu are dreptul sã supunã pacientul nici unei  forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sã îl re compenseze altfel decât prevãd reglementãrile de platã legale din cad  rul unitãtii respective.
 • Pacientul  poate  oferi  angajatilor  sau  unitãtii  unde  a  fost  îngrijit  plãti  suplimentare sau  donatii,  cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pânã la ameliorarea stãrii sale de sãnãtate sau pânã la vindecare.

Continuitatea  îngrijirilor  se  asigurã  prin  colabor area  si  parteneriatul  dintre  diferitele unitãti medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicinã generalã, oferite d e medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupã ext ernare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

– Pacientul are dreptul sã beneficieze de asistentã medicalã de urgentã, de asistentã stomatologicã de urgentã si de servicii farmaceutice, în program continuu.

Sari la conținut